รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • ชื่อวิชาภาษาไทย : การถ่ายโอนความร้อน
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Heat Transfer
  คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักเบื้องต้นของการถ่ายโอนความร้อน การนำ การพา และการแผ่รังสี การนำความร้อนแบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ การนำความร้อนแบบสถานะไม่คงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขและเชิงแผนภูมิ การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพาความร้อนแบบบังคับ การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
  คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic principles in heat transfer, conduction, convection and radiation, one and two dimensional steady-state heat conduction, one and two dimensional unsteady state heat conduction, numerical andgraphical solution techniques, natural convection, forced convection, thermal radiation, heat exchangers.
 • ชื่อวิชาภาษาไทย : การสั่นสะเทือนทางกล
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Mechanical Vibration
  คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสั่นสะเทือนของระบบที่มีสองระดับความเป็นอิสระ การสั่นสะเทือนของระบบที่มีหลายระดับความเป็นอิสระ การหาค่าความถี่ธรรมชาติและรูปแบบของการสั่น ระบบต่อเนื่อง การควบคุมการสั่นสะเทือน การวัดการสั่นสะเทือนและการประยุกต์ใช้งาน
  คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Vibration of two degree of freedom systems, vibration of multidegree of freedom systems, determination of natural frequencies and modes shapes, continuous systems, vibration control,vibration measurement and applications.
 • ชื่อวิชาภาษาไทย : พลศาสตร์วิศวกรรม
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Engineering Dynamics
  คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของระบบอนุภาค จลนศาสตร์ของวัตถุเกร็ง ในระนาบโมเมนต์ความเฉื่อยของมวล จลนพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในระนาบ
  คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Kinematics of particles, kinetics of particles, kinetics of systems of particles, plane kinematics of rigid bodies, mass moment of inertia, plane kinetics of rigid bodies.
 • ชื่อวิชาภาษาไทย : การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเกษตร
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Computer Aided Design and drawing for Agricultural Engineering
  คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นแนะนำ การใช้โปรแกรม MATLAB หารากสมการและการปรับเส้นโค้ง ผลเฉลยสมการเชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุด วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์และการสร้างภาพนามอธรรม การเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD การประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมเกษตร
  คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Introduction to computer-aided design, usane of MATLAB for root finding, curve fitting, linear equation solution, and optimization, computer graphics and visualization. 2D and 3D drawing by AutoCAD, application to agricultural engineering work.