รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Courses 
คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและงานผลิต (CAD/CAM) : อ.บุญส่งThis course requires an enrolment keyInformation
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)This course requires an enrolment keyInformation
แม่พิมพ์โลหะ (Metal Mold Design)This course requires an enrolment keyInformation
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Design of Machine Elements)This course requires an enrolment keyInformation
การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก (Plastic Mold Design)This course requires an enrolment keyInformation
สหกิจศึกษา 2553 (Industrial Engineering Practice 2010)This course requires an enrolment keyInformation
งานเชื่อมและโลหะแผ่น (Welding and Sheet metal)This course requires an enrolment keyInformation
เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)This course requires an enrolment keyInformation
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)This course requires an enrolment keyInformation
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automatic Machine Engineering)This course requires an enrolment keyInformation
การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก (Workshop and Training Center Organization and Management)This course requires an enrolment keyInformation
สหกิจศึกษา (industrial Engineering Practice)This course requires an enrolment keyInformation
กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) : อ.จำนงค์This course requires an enrolment keyInformation
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Training)This course requires an enrolment keyInformation
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1 (Automatic Machine Engineering 1)This course requires an enrolment keyInformation
กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
เทคโนโลยีเครื่องจักรกล (Machine Tool Technology)This course requires an enrolment keyInformation
คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและงานผลิต (CAD/CAM)This course requires an enrolment keyInformation
การวิจัยดำเนินการ (Operation Research)This course requires an enrolment keyInformation
โลหะวิทยาThis course requires an enrolment key
Home Room for EIE_R/Q_2557This course requires an enrolment keyInformation